ដំណឹងល្អ !!! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជីការផលិតឱសថការចុះបញ្ជីគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស និងការចុះប្រវេទន៍គ្រឿងសម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

0
610

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ស្ដីពី «ការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាផលិតឱសថ ការចុះបញ្ជីគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថមកពីបរទេស និងការចុះប្រវេទន៍ គ្រឿងសម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ»។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា ការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាផលិតឱសថ ការចុះបញ្ជីគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថមកពីបរទេស និងការចុះប្រវេទន៍ គ្រឿងសម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀត នូវប្រសិទ្ធិភាព គុណភាព សុវត្ថិភាព តម្លាភាព គ្រប់ផលិតផលដែលចូលមកកម្ពុជា៕ប្រភព៖ Fresh News

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖