ម៉ូតផ្ទះប្លែកស្អាតអស្ចារ្យទាំង១០នេះ !ឃើញហើយគួរអោយចង់រស់នៅ តើលោកអ្នកពេញចិត្តណាដែរ?

0
631

ម៉ូតផ្ទះអីក៏ចំលែកម៉្លេះ គ្រាន់តែឃើញភ្លាម ប្លែកអារម្មណ៏តែម្តងហើយ !!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងរស់នៅក្នុង ផ្ទះល្វែង ផ្ទះប្រណិត វីឡា និង ផ្ទះឈើ និង ប្រភេទផ្ទះផ្សេងៗទៀតមែនទេ!​​ តែអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែចង់មើលម៉ូតផ្ទះ ឬក៏កែតម្រូវខ្លះហើយមើលទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចច្នេះហើយថ្ងៃនេះទើបពួកយើងបាន​ សម្រិតសម្រាំងម៉ូតផ្ទះ ទាំង ៩នៅទូទាំងពិភពលោក សុទ្ធតែប្រភេទផ្ទះ Unique ដែលជឿជាក់គ្រាន់តែលោកអ្នកនាងឃើញភ្លាម ក៏ចង់ស្នាក់នៅតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1 The Shoe House, The Netherlands . ផ្ទះស្បែកជើង នៅ ហូឡង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះស្បែកជើងនេះស្ថិតនៅសួនច្បារមួយនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។ នេះពិតជាគួរឱ្យស្រលាញ់និងកក់ក្តៅណាស់ វាមើលទៅដូចជាគំនូរជីវចលពិតៗ។ នេះគឺជាផ្ទះរបស់លោក Alfred J. Kwak ពីរូបថ្លុកហូឡង់ឆ្នាំ 1990 ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. Bonus: The Toilet House, Korea ផ្ទះបង្គន់នៅប្រទេសកូរ៉េ
នេះគឺជាផ្ទះរបស់ Mr. Toilet វាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូវ៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ជាអគារដែលមានរាងដូចបង្គន់នេះបានអនុញ្ញាតអោយចូលទស្សនាពេញមួយឆ្នាំ។ វាក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ តាំងពិពណ៌និងការប្រគំតន្ត្រី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. The Upside-Down House, Germany
នេះជាផ្ទះសួនសត្វមួយនៅក្រុង Getorff ប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ វាត្រូវបានសាងសង់ដោយយកបញ្ច្រាសដំបូលមកខាងក្រោមដីទៅវិញ។ គេអាចចូលទស្សនាបានពេញមួយឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៤. The Biomorphic House, Israel
ផ្ទះ Nehusha អ៊ីស្រាអែល ត្រូវបានកសាងឡើងដោយស្ថាបត្យករបារាំង Ephraim Henry Pavie ។ វាមានបរិស្ថានល្អ និង ចម្លែកនិងមើលទៅគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នេះអ្នកនឹងចង់ទៅលេងវា នៅថ្ងៃណាមួយ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៥. The Stone House, Portugal
ផ្ទះថ្មនេះ ស្ថិតនៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនមួយព័ទ្ធជុំវិញដោយរបងមួយ។ វាពិតជារំឭកយើងអំពីពេលវេលាដែលមនុស្សជាតិរស់នៅក្នុងរូងភ្នំ ពីព្រោះកន្លែងទាំងមូលត្រូវបានឆ្លាក់ចូលទៅក្នុងថ្ម “អចលនទ្រព្យឯកជន”

 

៦. Rotterdam Cubic Houses, The Netherlands ផ្ទះប្រអប់ នៅហូឡង់
ផ្ទះតូចៗនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam គឺជាកម្មសិទ្ធិឯកជន។ រូបរាងពិសេសរបស់ពួកវា​បានទាក់ទាញមនុស្សជុំវិញពិភពលោក។

 

៧. Habitat 67, Montreal, Canada
រចនាសម្ព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅម៉ុងត្រេអាល់ ប្រទេសកាណាដា ដោយលោកមូសាឌីឌី។ ដំបូងវាមិនត្រូវបានគេសន្មត់ថាជាអ្វីទេប៉ុន្តែមនុស្សពិតជារស់នៅក្នុងអគារសហគមន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ!

៨. Futuro, Sweden ស៊ុយអែត
Futuro គឺជាផ្ទះដែលមានរាងដូចយានអវកាសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយលោក Matti Suuronen ហើយវាអាចរកបាននៅជុំវិញពិភពលោក។ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផ្ទះទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ស្ថាបត្យករ។

៩. The Mechanical Hobbit House, Czech Republic
ផ្ទះបែបកំប្លែងបែបនេះ នៅសាធារណរដ្ឋឆេក បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើន សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅនិងលំនៅដ្ឋានបែបអេកូ។ វាត្រូវចំណាយពេលជិត ៣ ទសវត្ស ដើម្បីស្ថាបនាប៉ុន្តែវានឹងឈរយូរដោយគ្មានការសង្ស័យ។

១០.The Nautilus House, Mexico – Giant inhabitable seashell
វាជាផ្ទះដែលមិនធម្មតា ព្រោះវាធ្វើតាមគោលការណ៍នៃការច្នៃប្រឌិតតាមបែបរបស់ធម្មជាតិ។ វាបើកចំហសម្រាប់ការមើលជាសាធារណៈពេញមួយឆ្នាំ។ នៅពេលអ្នកចូលទៅអ្នកនិងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុង ចូលទៅរស់នៅក្នុងបាតសមុទ្រចឹង។ នេះហើយជាការស្ថាបនា ដែលពិសេសមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ប្រភព៖ Anajak Angkor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​