ចង់គេងអត់បងប្អូន? សណ្ថាគាលំដាប់ផ្កាយ ៧នៅទីក្រុងឌូប៉ៃ មួយយប់តម្លៃជាង ២ម៉ឺនដុល្លារ សូម្បីបន្ទប់ទឹកក្រាលដោយមាសសុទ្ធ…(មានវីដេអូ)

0
270

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចង់គេងអត់បងប្អូន? សណ្ថាគាលំដាប់ផ្កាយ ៧នៅទីក្រុងឌូប៉ៃ មួយយប់តម្លៃជាង ២ម៉ឺនដុល្លារ សូម្បីបន្ទប់ទឹកក្រាលដោយមាសសុទ្ធ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dubai ជាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួម ដែលបានកសាងសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៧នៅលើពិភពលោក ដែលមានឈ្មោះថា៖​​ Burj Al Arab Jumeirah បើសិនជាយើងចង់ចូលមើលត្រូវចំណាយអស់ ៦០ ផោន សម្រាប់ការស្នាក់នៅយើងត្រូវចំណាយ ១៥០០០ ដុល្លាក្នុងមួយយប់ឡើងទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកទាំងអស់គ្នា ប្រហែលធ្លាប់បានដឹងដែលហើយមើលអំពីសណ្ថាគានេះ។ វាជាសណ្ថាគាសម្រាប់ពួកអ្នកមានលុយ អ្នកជំនួយសេដ្ឋី ដែលចាយលុយលែងអស់ ដើម្បីលំហែកាយជាមួយប្រណិតភាព ដែលបំពាក់ និង ក្រាលដោយមាសក្នុងសណ្ឋាគានេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមប្រិយមិត្តមកទស្សនារូបភាព និង វីដេអូនៃសណ្ឋាគារផ្កាយ៧ Burj Al Arab Jumeirah ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ថាតើវាពិតជាពិសេសយ៉ាងណា ? សូមជួយបញ្ចេញយោបល់ផង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖