បុរសរត់កង់បីម្នាក់ គេហៅដឹកមនុស្ស ៣នាក់រហូតដឹកដល់វត្តទើបដឹងថាខ្លួនដឹកខ្មោច បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញទីធ្លាវត្តស្ទឹងមានជ័យ…(មានវីដេអូ)

0
243

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បុរសរត់កង់បីម្នាក់ គេហៅដឹកមនុស្ស ៣នាក់រហូតដឹកដល់វត្តទើបដឹងថាខ្លួនដឹកខ្មោច បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញទីធ្លាវត្តស្ទឹងមានជ័យ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសម្នាក់ជាអ្នករត់កង់បី ត្រូវបុរស៣នាក់ជនជាតិចិន ហៅជិះកង់បីរបស់ខ្លួន ដោយមិនដឹងម្នាក់ក្នុងចំនោម៣នាក់នោះបានស្លាប់នោះទេ ដោយគិតថាម្នាក់ទៀតស្រវឹង ព្រោះអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២នាក់ទៀតបានគ្រាសាកសពឲ្យអង្គុយលើកង់បី លុះដឹងរហូតដល់វត្ត ទើបភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថា ខ្លួនដឹកសាកសព ។ ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមមកទស្សនាវីដេអូ សាកសួផ្ទាល់ ពីបងអ្នករត់កងបីដែលដឹកសាកសពនោះទាំងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​