ញាក់សាច់! យុវជនមួយក្រុមដើរជីកដីរកពស់ ប៉ះចំមួយសំបុក ទាំងមេទាំងកូន ធំៗណាស់…(មានវីដេអូ)

0
388

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ញាក់សាច់! យុវជនមួយក្រុមដើរជីកដីរកពស់ ប៉ះចំមួយសំបុក ទាំងមេទាំងកូន ធំៗណាស់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមឆានែលយូធូប ដែលមានឈ្មោះថា Fishing Vlogs បានបង្ហាញពីការ សម្ដែងវីដេអូ ស្វែងរកសត្វពស់ ដែលមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅ ១៥លាននាក់ ទើបតែបង្ហោះ ១ខែកន្លងទៅប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូដែលមានរយៈពេលជិត១១នាទី បានធ្វើឲ្យមានអ្នកទស្សនាកើនឡើងយ៉ាងច្រើន ដោយការសម្ដែងហាក់ដូចពិតៗតាមធម្មជាតិ។
អ្នកបង្កើតវីដេអូ តែងតែរកនឹកធ្វើវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗ ដើម្បីទាក់ទាញ់អ្នកចូលទស្សនាឲ្យបានច្រើន ក៏ដូចជាអាចរកចំណូលបានច្រើនផងដែរ៕ តោះដើម្បីកាន់តែជ្រាប់ច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​