នេះជាក្ដីស្រមៃរបស់មនុស្សប្រុស រឺ បានត្រឹមស្រមៃ ខណៈបុរសម្នាក់សម្រេចក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រពន្ធទាំងគូ ស្អាតក៏ស្អាត ថែមទាំងស្រលាញ់គ្នាទៀត

0
305

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
នេះជាក្ដីស្រមៃរបស់មនុស្សប្រុស រឺ បានត្រឹមស្រមៃ ខណៈបុរសម្នាក់សម្រេចក្ដីស្រមៃរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រពន្ធទាំងគូ ស្អាតក៏ស្អាត ថែមទាំងស្រលាញ់គ្នាទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រហែលជាទាំងនេះគឺជាក្តីស្រមៃបុរសគ្រប់រូបចង់បានហើយមើលទៅ ដែលមានប្រពន្ធ២ចេះជួយទុកធុរះការងារផ្ទះដែលនៅមិនចេះឈ្លោះគ្នា ស្រលាញ់ប្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បានប្រពន្ធពីរដូចមានគ្របពេជ្យក្នុងដៃអញ្ចឹង មិនបាច់ទៅលួចមានស្រីផ្សេងៗ។ ជាក់ស្តែងហេតុការនេះបានកើតឡើងពិតមែន គឺមានបុរសជនជាតិថៃម្នាក់បានរៀបការជាមួយនារី២នាក់​ ហើយបាននៅចុះសំរុងគ្នាយា៉ងល្អទៀតផង បុរសម្នាក់ពិតជាមានសំណាងពិតមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ទាំងនេះគឹជារូបថតសម្មកភាពខ្លះៗ ដែលត្រូបានគេចែគចាយយា៉ងច្រើន នៅប្រព័ន្ធអុីធឺនិត :ប្រភព:Facebook អត្ថបទ PressNews

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​