តើលោកអ្នកជឿមន្ដអាគមន៍ដែររឺទេ? ប្រទះឃើញ យ័ន្តអថាន់ស្នេហ៍ ត្រូវគេយកមកផ្ញើនៅខ្ទមអ្នកតា ក្រោមដើមឈើដ៏ធំ…(មានវីដេអូ)

0
345

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តើលោកអ្នកបន្ដអាគមន៍ដែររឺទេ? ប្រទះឃើញ យ័ន្តអថាន់ស្នេហ៍ ត្រូវគេយកមកផ្ញើនៅខ្ទមអ្នកតា ក្រោមដើមឈើដ៏ធំ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្មែរបានបន្សល់មន្ដអាគមន៍ អូមអាម រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន តែមានអ្នកខ្លះជឿ និង អ្នកខ្លះមិនជឿ ដោយការសាបរលាប ជំនឿបន្តិចម្ដងៗ ទៅតាមសម័យកាល។ មិនដឹងថាប្រិយមិត្ត ជឿលើរឿងនេះដែររឺទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាជំនឿអរូបីមួយ ដែលយើងមើលមិនឃើញ ដូចដែរវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដែលជាយ័ន្ដ ដាក់ស្នេហ៌ និង កថា ដែលចារបាលី ដែលត្រូវគេប្រទះឃើញនៅខ្ទមអ្នកតា ។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះ សូមធ្វើការបញ្ចេញមតិតាមការគួរ ៕ សូមមកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​