ផ្ទះបែបនេះគួឲ្យចង់រស់នៅណាស់! ស្អាតហើយ ថែមទាំងមានគំនិតចេះច្នៃ ទីធ្លាបរិវេនផ្ទះ ឲ្យក្លាយទៅជា សួនបន្លែ មិនបាច់ទៅផ្សារពេលធ្វើម្ហូប…(មានវីដេអូ)

0
496

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ផ្ទះបែបនេះគួឲ្យចង់រស់នៅណាស់! ស្អាតហើយ ថែមទាំងមានគំនិតចេះច្នៃ ទីធ្លាបរិវេនផ្ទះ ឲ្យក្លាយទៅជា សួនបន្លែ មិនបាច់ទៅផ្សារពេលធ្វើម្ហូប…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរស់នៅដោយមានរុក្ខជាតិ ព័ទជុំវិញធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានអាយុវែង ដោយការស្រូបយកជាតិពុលមិនល្អ និង ផ្ដល់មកវិញនូវខ្យល់បរិសុទ្ធ ដែលបញ្ចេញដោយរុក្ខជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការកែច្នៃ បន្លែរុក្ខជាតិបៃតង ដាំដុះជាសួនបន្លែ និង ដំនាំហូបផ្លៃ ជុំវិញផ្ទះ រឹតតែប្រសើ ដោយយើងអាចទទួលផល ពីបន្លៃសម្រាប់ចំអិនម្ហូប ជាប្រចាំ និង បានផលផ្លែឈើពីដំណាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលវីដេអូខាងក្រោមនេះ ជាគំរូដ៏ល្អមួយ ដែលយើងអាចបង្កើត ទីធ្លារបរិវេណផ្ទះ ទៅជាសួនបន្លែ និង ដំណាំ ដើម្បីជាសោភ័ណ្ឌភាព ទទួលបានបរិយាកាសល្អថែមទាំង ទទួលបានផលទុកបរិភោគថែមទៀតផង។ តោះទៅទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​