កម្មវិធីបង្ហាញផលិតផលហ្គេម(Game) របស់ក្រុមហ៊ុនចិន នៅទីក្រុងតៃប៉ិ ជួលសុទ្ធតែតារាម៉ូដែល ស្រស់សោភា មកផ្សព្វផ្សាយ(Promote) ដើម្បីឲ្យឆាប់ល្បីលឿន…(មានវីដេអូ)

0
309

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
កម្មវិធីបង្ហាញផលិតផលហ្គេម(Game) របស់ក្រុមហ៊ុនចិន នៅទីក្រុងតៃប៉ិ ជួលសុទ្ធតែតារាម៉ូដែល ស្រស់សោភា មកផ្សព្វផ្សាយ(Promote) ដើម្បីឲ្យឆាប់ល្បីលឿន…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរី របស់ក្រុមហ៊ុនរឺផលិកម្ម ធ្វើឡើងដោយស្មើភាព ដោយសេរី កុំឲ្យល្មើសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ។ ទោះបីប្រទេសចិនជាប្រទេសកម្មុយនីសក្ដី តែទីផ្សារបើកឲ្យ ផលិតកម្ម និង ផលិតករ ប្រកួតប្រជែងដោយសេរី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿងធម្មតាទៅហើយ ដែលផលិតផលនីមួយៗ តែងតែជ្រើសរើស តែនារីស្អាតៗ ដូចជាបវកញ្ញា រឺ ជនល្បីៗ មកធ្វើការណែនាំ ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ស្គាល់បានឆាប់រហ័ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចវីដេអូខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង ក្រុមហ៊ុនចិន បានជួល នារីស្អាតៗ បវកញ្ញា មកបង្ហាញផលិតផល ទោះវាជាផលិតផលហ្គេមក្ដី ។ តោះដើម្បីកាន់ជ្រាបច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​