ហានិភ័យជាងកាត់សក់ប្រុសៗ! ឲ្យតែបែបនឹង ជាងកាត់សក់ប្រុសៗដឹងតែអត់ការងាធ្វើហើយ បើក្រមុំៗស្អាតៗម្លឹងៗក្លាយជាងជាងកាត់សក់អស់ហើយ…(មានវីដេអូ)

0
292

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ហានិភ័យជាងកាត់សក់ប្រុសៗ! ឲ្យតែបែបនឹង ជាងកាត់សក់ប្រុសៗដឹងតែអត់ការងាធ្វើហើយ បើក្រមុំៗស្អាតៗម្លឹងៗក្លាយជាងជាងកាត់សក់អស់ហើយ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃជាប្រទេស សំបូរទៅដោយទេសចរណ៍ ស្រីស្អាត ជាពិសេសទីក្រុងប៉ាទីយ៉ា គឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយ សេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដល់ភ្ញៀវជាតិ និង អន្តរជាតិ មកលំហែកំសាន្ដ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការងាជាច្រើន នៅប៉ាទីយ៉ា សុទ្ធសឹងបំរើសេវាកម្មដោយមនុស្សស្រី ដូចជា ឌីជេ ម៉ាស្សា ជាងកាត់សក់ ។ល។ ព្រោះដើម្បីទាក់ទាញ់ភ្ញៀវបរទេសឲ្យចូលមកចាយវាយ ក្នុងប្រទេសខ្លួន ជាការរកចំណូលមួយបានយ៉ាងច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែរវីដេអូខាងក្រោម សេវាកម្មកាត់សក់ ត្រូវបានបំរើដោយស្រី សំខាន់ ជាងស្អាតៗ ទឹកដៃល្អ ទាក់ទាញ់ភ្ញៀវមកហូហែរ ។ តោះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​