មិនមែនតែខ្មែរទេដែលចូលចិត្តដើរព្រៃ ស្រីស្អាតជប៉ុន ក៏ចូលចិត្តដើរកំសាន្ដតាមព្រៃភ្នំដែរ…(មានវីដេអូ)

0
290

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មិនមែនតែខ្មែរទេដែលចូលចិត្តដើរព្រៃ ស្រីស្អាតជប៉ុន ក៏ចូលចិត្តដើរកំសាន្ដតាមព្រៃភ្នំដែរ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដើរព្រៃ បោះតង់ក្នុងព្រៃ កំពុងតែពេញនិយមណាស់ សម្រាប់យុវវ័យសម័យនេះ ព្រោះថាវាអាចផ្ដង់នូវ ភាពរំសាយកង្វល់ទាំងពួង ដោយសារតែ សម្រស់ ព្រៃភ្នំ ធម្មជាតិ ស្រស់បំព្រង ធ្វើឲ្យពួកគេបំភ្លេចអារម្មណ៍តានតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែការដើរព្រៃ វាអសត្តិសុខ ដោយអាចមានមនុស្សអាក្រក់ រឺ សត្វព្រៃ មកវាយប្រហាក៏ថាបាន ។ តែទោះជាយ៉ាងណា ក្រុម អ្នកដើរព្រៃភាគច្រើនតែងតែមាន អ្នកនាំផ្លូវ រឺ ទៅជាក្រុម ដែលមានសហគន៍ ជួយការពារសត្តិសុខ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេសការដើរព្រៃ ត្រូវបានពេញនិយម យូណាស់មកហើយ ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបង្ហាញរបស់នារីដ៏ស្រស់ស្អាតជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ បាន ទៅកំសាន្ដ ក្នុងព្រៃដែលមើលទៅទំនងណាស់។ តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​