តោះបងៗណាត្រូវកាលាងឡានទេ? គ្រាន់លាងឡានសោះ ក្រុមហ៊ុនរថយន្ថមួយយកស្រីស្អាតមួយក្រុមឲ្យលាង ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍…(មានវីដេអូ)

0
303

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តោះបងៗណាត្រូវកាលាងឡានទេ? គ្រាន់លាងឡានសោះ ក្រុមហ៊ុនរថយន្ថមួយយកស្រីស្អាតមួយក្រុមឲ្យលាង ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ការប្រកួតប្រជែង លក់ផលិតផលតាមយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារាងៗខ្លួន ដើម្បីឈានដល់ការលក់ដាច់កាន់តែខ្លាំង។ ភាគច្រើន យុទ្ធសាស្រ្តការលក់រថយន្ថរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើន តែងតែយកស្រីស្អាត ស៊ិចស៊ី មកជួយផ្សព្វផ្សាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូខាងក្រោមនេះជាការផ្សាយលក់ផលិតផលរថយន្ថថ្មី ដោយយកស្រីស្អាតមកលាងសម្អាតរថយន្ដ ឲ្យប្លែកបន្តិច ដើម្បីទាកទាញ អ្នកកាសែត និង ទស្សនិកជន មិនឲ្យទៅណារួច។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​