គួឲ្យញញើត!ធ្លាប់តែលឺគេស្លការីសាច់មាន់ និង សាច់ជ្រូក តែស្រីស្អាតម្នាក់ដើរស្ទូចសត្វថ្លែន យកមកធ្វើសម្លការី …(មានវីដេអូ)

0
362

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គួឲ្យញញើត!ធ្លាប់តែលឺគេស្លការីសាច់មាន់ និង សាច់ជ្រូក តែស្រីស្អាតម្នាក់ដើរស្ទូចសត្វថ្លែន យកមកធ្វើសម្លការី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមតំបន់នានា ការធ្វើម្ហូបមានភាពប្លែកៗគ្នា ទៅតាមទំលាប់ក្នុងតំបន់នោះ ដែលយើងមិនអាចស្គាល់អស់នោះទេ ។ សូម្បីតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏យើងឃើញថា ការចំអិនម្ហូបមានភាព ខុសគ្នា មុខម្ហូប ក៏ប្លែកពីគ្នាដែរ ដូចជាអ្នកស្រុកលើ ព្នងជាដើម…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ វៀតណាជាប្រទេសជាប់ក្បែខាងយើង ក៏មានការហូចូលនៃ មុខម្ហូបមួយចំនួនទៅវិញទៅមកដែរ តែមុខម្ហូបមួយចំនួនយើងឃើញថាប្លែករហូត អ្នកខ្លះមិនហ៊ានទទួលទានផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូខ្លី ដែលជារីម្នាក់ស្ទូច សត្វថ្លែនយកមកធ្វើសម្លរ ការី ដែលខ្មែរយើងក៏មានសម្លរនេះដែរតែ ប្រើជាមួយតែសាច់សត្វ ទា មាន់ ជ្រូកជាដើម ប្លែកអីតែនារីវៀតណាម គាត់យកសត្វថ្លែនមកធ្វើម្ហូបបែបនេះ។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​