មិនធម្មតា! ស្រីស្អាតម្នាក់អាចធ្វើឲ្យដើមទ្រូងខ្លួន ញាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងយ៉ាងរស់រវើក…(មានវីដេអូ)

0
1023

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មិនធម្មតា! ស្រីស្អាតម្នាក់អាចធ្វើឲ្យដើមទ្រូងខ្លួន ញាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងយ៉ាងរស់រវើក…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សយើងម្នាក់ កើតមកតែងតែមានសមត្ថភាព ខុសៗគ្នាពីកំណើត ទៅតាមទំលាប់ និង ចំណង់ចំណូលចិត្ត។ អ្នកខ្លះមានដ៏អស្ចរ្យា ដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចធ្វើបាន ដូចជាញាក់ស្លឹកត្រចៀក ទ្រូង រឺ ក៏អវៈយវៈមួយចំនួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកនារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបង្ហាញវីដេអូ រយៈពេល ៣២វុនាទី នេះបានបង្ហាញសមត្ថភាព ញាក់កន្ត្រាក់ដើមទ្រូងខ្លួនទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងបាន ដែងកម្ររនឹងមាននុស្សអាចធ្វើបាននោះទេ។ ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​