ម៉ាស្សាអីតែប្រុសៗ ស្រីៗក៏អាចទៅទទួលសេវ៉ាកម្ម ម៉ាស្សាពីបុរសបានដែរ ដើម្បីស្បែកស្អាត និង ក្ដីសុខខ្លួនដែរ…(មានវីដេអូ)

0
302

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ម៉ាស្សាអីតែប្រុសៗ ស្រីៗក៏អាចទៅទទួលសេវ៉ាកម្ម ម៉ាស្សាពីបុរសបានដែរ ដើម្បីស្បែកស្អាត និង ក្ដីសុខខ្លួនដែរ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាស្សាជាសេវាកម្មមួយដ៏ពេញនិយម សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ដែលគេបង្កើតសេវាកម្មនេះឡើង ដើម្បីបំពេញតំរូវការភ្ញៀវទាំងប្រុសស្រី ដែលនឿយហត់អស់កំលាំង និង ទទួលបានស្បែកស្អាត ក៏ដូចជាក្ដីសុខលើរាងកាយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញនិយ័មសេវាកម្មម៉ាស្សានេះផងដែរ តែភាគច្រើនតែបុរសប៉ុណ្ណោះ ចំណែកស្រ្តី ក៏មានដែរតែមិនសូវសំបូ ដោយសាតែប្រពៃណីខ្មែរតឹងរឹង មានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើន ទើបសេវាកម្មនេះមិនសូវសំបូលលើស្ត្រី។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​