បើអ្នកចង់ចំថ្ងៃមករដូវ ប៉ុន្មានក្បាច់នេះអាចជួយលោកអ្នកបាន ម៉ាអ៉ែម

0
361

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ពេល​មក​រដូ.វ កោសិកា​ក្នុង​ស្បូ.ន​ដែល​ងា.ប់ នឹង​ហូរ​ចេញ​តាម​.ទ្វា.រមា.ស​។ ខាង​ប្រុស​ប្រហែល​ទ្រាំ​អត់​បាន ដាច់​ខ្លាំង ខាង​ស្រី​ក៏​សម្រេចចិត្ត​រួ.ម​.ភេ.ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ទោះ​ពេល​មក​រ.ដូវ ឈឺចា.ប់ និង​អារម្មណ៍​មិនសូវ​ល្អ​ក៏​ដោយ​។ ប៉ុន្តែ​មុន​សម្រេចចិត្ត​រួ.ម​ភេ.ទ​ពេល​កំពុង​.មក​រដូវ ត្រូវ​ដឹង​ពី​ផល​វិជ្ជ.មាន និង​អវិជ្ជមាន​ជា​មុន​សិន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
១– បញ្ហា​ប្រឈ.ម រួ.ម​ភេ.ទ​ពេល​មក​រដូ.វ

– ប្រឈម​ឆ្ល.ង​ជំងឺ​តាម​រយៈ​ការ​រួ.ម​ភេ.ទ ដូច​ជា ហ៊ី​.វ ដោយសារ​មាន​ឈា.មរដូ.វ​។

– មាន​ផ្ទៃពោះ​ចៃដន្យ​។ ចំពោះ​ស្រី​ៗ​មាន​វ.ដ្ត​រដូ.វ​ខ្លី​ពី ២១-២៤ ថ្ងៃ ទោះ​រួ.ម​ភេ.ទ​នៅ​ថ្ងៃ​អស់​រដូ.វ​ក៏​ដោយ ក៏​ស្ពែ​ម​អាច​រស់នៅ​បាន​ដល់​ទៅ ៥ ថ្ងៃ​ដែរ​។ អ៊ីចឹង យើង​អាច​នឹង​មាន​.ផ្ទៃពោះ​បាន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
២– តិច​និ.ក​រួ.ម​ភេ.ទ​ពេល​មក.​រដូ.វ​ដោយ​សុវត្ថិ.ភាព

– ប្រើ​កន្សែង​ទ្រា.ប់ ការពារ​កុំ​ឲ្យ​ឈា.មរដូ.វ​.ហូរ​ប្រឡា.ក់​កម្រា.លពូក និង​គ្រែ​។ គួរ​មាន​ក.ន្សែងពោះគោ​ទ្រា.ប់​ពីក្រោ.ម និង​ក្រដាស់​ជូត​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​ផង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
– ប្រើ​ក្បា.ច់​ប្រុ.ស​នៅ​ពីលើ ព្រោះ​បើ​ខាង​ស្រី​ដេ.ក​ផ្ងា.រ វា​ជួយ​ទ.ប់​កុំ​ឲ្យ​ឈា.មរដូ.វ​ហូ.រ​ខ្លាំង​ពេល​កំពុង​រួ.ម​ភេ.ទ​។ ក្រៅពី​នេះ គួរ​ប្រ.យ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​អាវុ.ធ​ខា.ង​ប្រុ.ស (​លិ.ង្គ​) ចូល​ជ្រៅ​ពេក ព្រោះ​អំឡុង​ពេល​.មក​រ.ដូវ ក​ស្បូ.នធ្លា.ក់​ចុះ​ក្រោម និង​ងាយ​ឈឺចាប់​ជាង​ពេល​ធម្មតា​។

– រួ.ម​ភេ.ទ​ពេល​ងូតទឹក គឺ​ល្អ​បំផុត ព្រោះ​ពេល​ទឹក​កំ.ពុង​ហូ.រ យើង​ក៏​មិនសូវ​ចា.ប់អារម្មណ៍​ឈា.មរ.ដូវ​ដែល​ហូរ​នោះ​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
– ងូតទឹក​ក្រោយ​រួ.ម​.ភេ.ទ​ហើយ ព្រោះ​អាច​មាន​កម្ទេ.ចក.ម្ទី​ជាប់​លើ​ស្បែក ហើយ​ម្យ៉ាងទៀត ងូតទឹក​ក្រោយ​រួ.ម​ភេ.ទ នឹង​ជួយ​សម្អាត​ញើស​ធ្វើ​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ស្រស់ស្រាយ​ផង​ដែរ​។

– ប្រើ​ស្រោ.មអនាម័.យ ដើម្បី​ការពារ​ករណី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ចៃដន្យ និង​ជំងឺឆ្ល.ង​តាម​ការ​រួ.ម.​ភេ.ទ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្នុង​ករណី​មាន​សំណួរ ឬ​ម.ន្ទិល​ស.ង្ស័.យ​ជុំវិញ​សុខភាព​អ្នក ជម្រើស​ល្អ​បំផុត សូម​ពិគ្រោះ និង​ប្រឹក្សា​យោបល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ពេទ្យ​ជំនាញ​។ Hello Health Group មិន​ចេញ​វេជ្ជបញ្ជា មិន​ធ្វើ​រោ.គវិនិច្ឆ័យ ឬ​ព្យាបាល​ជូន​ទេ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hello Health Group និង “Hello គ្រូពេទ្យ​”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​