ប្រយ័ត្នអត់ដឹង! សញ្ញា សម្ងាត់ ៩ យ៉ាង បង្ហាញ ថា នាង កំពុង ចង់ ធ្វើ រឿង លើ គ្រែ ជាមួយ អ្នក ភ្លាម ឥឡូវ នេះ!!!

0
742

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសៗ​តែងតែ​ចង់​ដឹង​ថា​តើ​មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​រូប​គាត់​ឬ​ក៏​អត់ ហើយ​នេះ​ជា​បញ្ហា។ បើសិន​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​បុរស​ទាំងនេះ​ដែរ អ្នក​មិន​ប្រាកដ​ថា​តើ​នាង​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ចំពោះ​អ្នក ឬ​ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ដឹង​ពី​វិធី​នៅ​ក្បែរ​នាង អាន​តិចនិច និង​សញ្ញា​ខាងក្រោម​នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១ ប៉ះពាល់​ខ្លួនប្រាណ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មនុស្ស​ស្រី​នឹង​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា​នាង​នៅ​ក្បែរ​អ្នក នាង​ស្ទាប​អង្អែល​ដៃ សម្លៀកបំពាក់ ឬ​គេង​កើយ​ដៃ​របស់​អ្នក។ បើ​រឿង​នេះ​កើតឡើង​ហើយ​ប្រញាប់​ញ៉ែ​នាង​ភ្លាម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២ នាង​ឯកភាព​នឹង​អ្នក​លើ​រឿង​គ្រប់យ៉ាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បើ​មនុស្ស​ស្រី​ចូលចិត្ត​អ្នក នាង​នឹង​សរសើរ​អ្នក ឬ​រិះរក​វិធី​យល់ព្រម​នឹង​អ្នក​គ្រប់យ៉ាង។ សញ្ញា​នេះ​បង្ហាញពី​ទំនុកចិត្ត​របស់​នាង​មកលើ​រូប​អ្នក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣ នាង​សម្លឹង​មើល​មុខ​អ្នក ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើសិន​អ្នក​ចាប់​បាន​ថា​នាង​កំពុង​សម្លឹង​មើល​អ្នក វា​អាច​មាន​ន័យ​ថា​នាង​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​រូប​អ្នក។ នេះ​មិនមែន​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​គួរ​រង់ចាំ​ឱ្យ​នាង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ទេ អ្នក​គួរ​ជា​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​មុន។ ​​​​

៤ នាង​លេង​សក់​ខ្លួនឯង

​​​មនុស្ស​ស្រី​ដែល​លេង​សរសៃ​សក់​ខ្លួនឯង ស្ទាប​អង្អែល ថើប​សក់​ញឹកញាប់​ជា​របៀប​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​ពី​បុរស​ណា​ម្នាក់។ ​​​​

​​​​

៥ អង្គុយ​មិន​ស្ងៀម ​​​​
បើសិន​មនុស្ស​ស្រី​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍​នាង នាង​អាច​អង្គុយ​គង​ទាក់ខ្លា២-៣ដង ឬ​នាង​អង្គុយ ហើយ​ឈរ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​អ្នក ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​បុគ្គលិកលក្ខណៈ​ធម្មជាតិ​របស់​នាង។ ​​​​

៦ នាង​មក​អង្គុយ​ទល់មុខ​អ្នក ​​​​
មនុស្ស​ស្រី​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​អ្នក នាង​នឹង​ព្យាយាម​មក​នៅ​ក្បែរ​អ្នក​បំផុត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​រួច។ នាង​អាច​ឱន​បន្តិច​មក​រក​អ្នក ហើយ​បើ​នាង​និយាយ​ចំ​ពីមុខ​អ្នក បាន​ន័យ​ថា​នាង​ចាប់ចិត្ត​លើ​រូប​អ្នក​ហើយ។ ​​​​

​​​​

៧ កន្ធែក​ជើង​បន្តិច ​​​​
យោង​តាម​ការសិក្សា យើង​អាច​មើល​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ស្រី​តាម​រយៈ​ឥរិយាបថ​អង្គុយ​របស់​នាង។ បើ​ជើង​នាង​ផ្អឹប​តឹង​ណែន​ចូលគ្នា បាន​ន័យ​ថា​នាង​គ្មាន​ចំណង់​តណ្ហា​លើ​គ្រែ​ទេ។ តែ​បើ​នាង​អង្គុយ​បើក​ជើង​បន្តិច ឬ​លេង​កជើង​របស់​នាង វា​ជា​សញ្ញា​បញ្ជាក់​ថា នាង​មាន​អារម្មណ៍​លើ​រឿង​ឡើង​គ្រែ។ ​​​​

​​​​

៨ នាង​ចាំ​សម្តី​អ្នក​យ៉ាងល្អិតល្អន់ ​​​​
នារី​ដែល​ចាប់ចិត្ត​លើ​រូប​អ្នក នាង​នឹង​ចងចាំ​រាល់​ពាក្យសម្តី​របស់​អ្នក​បាន​និយាយ បើ​ទោះជា​នាង​ហាក់​នៅ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​បន្តិច​ពី​អ្នក​ក៏ដោយ។ ​​​​

៩ នាង​មិន​ខ្លាច​នៅ​ជិត​អ្នក ​​​​
មនុស្ស​ស្រី​ហាក់​មាន​ក្តីសុខ និង​ភិតភ័យ​តិចតួច​ពេល​អ្នក​ព្យាយាម​ថើប ស្ទាប​អង្អែល​ដៃ​របស់​នាង វា​មាន​ន័យ​ថា​នាង​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​រូប​អ្នក៕ ​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

​​​​