ចំប៉ី ខ្មៅ ៖ ភាពយុត្តិធម៌មានពិតនៅលើលោក តែស្ដាយណាស់វាមិនបានកើតលើអ្នកក្រដូចខ្ញុំ

0
216
{"uid":"694A4A2D-BD3C-4BD3-AFCD-28A26836ACD4_1613018379976","source":"other","origin":"unknown"}

ភ្នំពេញ ៖ ក្រោយពីចេញលទ្ធផលនៃការចូលខ្លួនបំភ្លឺរបស់ក្រុមសម្តែងរឿង ទុំទាវ២០២១ រួចមក មហាជនបាននាំគ្នាសម្តែងការហួសចិត្ត ក៏ដូចជាអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការដែលត្រឹមតែឲ្យចេញមុខសូមទោសជាសាធារណៈ ឬក៏ការអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាចំនួន៨ចំណុច ដែលខាងក្រសួងដាក់ឲ្យទៅលើក្រុមអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក់ឡេនោះគឺវាមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌សោះ ខណៈដែល ចំប៉ី ខ្មៅ ដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិទង្វើស្រដៀងគ្នាបែបនេះពីមុនមក បែរជាត្រូវទទួលទោសជាប់គុកអស់រយៈពេលដល់ទៅមួយឆ្នាំ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អតីតនិស្សិតឈ្មោះ ហេង យិន ហៅ ចំប៉ី ខ្មៅ ដែលធ្លាប់ត្រូវបានជាប់គុកអស់រយៈពេល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយឆ្នាំក៏បានលើកឡើងថា ភាពយុត្តិធម៌គឺមានពិតប្រាកដនៅលើលោក ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្តាយណាស់ដែលភាពយុត្តិធម៌នោះមិនបានកើតនៅលើរូបខ្លួន ខណៈដែលលោកបានសរសេរបង្ហោះជាសាធារណៈអមជាមួយនឹងរូបភាពអ្នកទោសយ៉ាងដូច្នេះថា “ភាពយុត្តិធម៌មានពិតនៅលើលោក តែស្ដាយណាស់វាមិនបានកើតលើអ្នកក្រដូចខ្ញុំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំត្រូវគេវ៉ៃ បែរជាជាប់គុគ អ្នកវ៉ៃខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងមានសេរីភាព មានគេឱ្យញ៉ាំរបស់Free មានគេឱ្យដេកជាមួយFree តែខ្ញុំរស់នៅក្នងុគុកដោយភាពភ័យខ្លាច ត្រូវគេបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ តើយុត្តិធម៌ទេ មកដល់ពេលនេះរយៈពេល២ឆ្នាំ៦ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ខែ០២ឆ្នាំ២០២១នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើខ្ញុំត្រូវទ្រាំរស់នៅជាមួយភាពភ័យខ្លាចដល់ពេលណា? មិនដឹងថាមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងអាចមកវ៉ៃខ្ញុំម្ដងទៀត? តើខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពបែបនោះដល់ពេលណា? បើមានតែសេរីភាពផ្លូវកាយតែគ្មានសេរីភាពក្នុងចិត្ត។ ពេល ខ្ញុំខុស ខ្ញុំក៏ទទួលទោស ខ្ញុំក៏សុំទោសហើយ ក៏អនុវត្តទោសចប់ ម្រាមដៃទាំងដប់ក៏បានផ្តិតហើយ។ 🙏 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសុំរំលឹកដល់បងប្អូនបន្តិចថា ខ្ញុំខុស ខ្ញុំធ្វើការសុំទោស ខ្ញុំសុំអភ័យទោស តែមិនដល់រយៈពេល២៤ម៉ោងផងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចាឱ្យចាប់ខ្លួនដោយគ្មានដីការកោះហៅ ការចាប់ខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ដែលត្រឹមជាក្មេងដែលជាខ្ទើយម្នាក់ តែការព័ទ្ធចាប់ខ្លួនខ្ញុំហាក់ដូចខ្ញុំជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្ស ធ្វើដូចខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ តើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះមែនទេជានីតិវិធី ក្នុងចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមិនមានសម្បីតែអាវុធក្នុងដៃ មានតែសៀវភៅប៊ិចនៅក្នុងកែបម៉ូតូ។ ដូចបងប្អូន ឃើញជាក់ស្ដេងថា សូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានក៏ចូលខ្លួនមកថតliveផ្ទាល់ពីពេលដែលចាប់ខ្លួនរហូតដល់ពេលគេហៅមកសួរនាំដើម្បីកត់កំណត់ហេតុ តើកាំមេរ៉ាប៉ុន្មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រឿង ទូរស័ព្ទ ប៉ុន្មានគ្រឿង មកនៅចំពីមុខខ្ញុំ? ដូចកាំភ្លើងដែលបាញ់ផ្ចុងមកក្បាលខ្ញុំអ៉ីចឹង តើខ្ញុំជាអ្វីពេលនោះ គឺជាជនសង្ស័យ តើច្បាប់ធ្វើដាក់ជនសង្ស័យបែបនេះគ្រប់គ្នាមែនទេ? ឬមួយធ្វើដាក់តែខ្ញុំម្នាក់ ព្រោះខ្ញុំគ្មានខ្នងគ្មានអ្នកការពារ គ្មានបក្សពួក គ្មានមេកើយ មានតែក្បាលមួយម្នាក់ឯង ឬមួយមកពីច្បាប់តម្រូវថាធ្វើដាក់តែខ្ញុំម្នាក់? នេះជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរ និងតែងតែសួរក្នុងក្បាលខ្ញុំថា ខ្ញុំជាអ្នកណា ហេតុអ្វីបានធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំ? ចម្លើយនោះគឺ បងប្អូនមហាជនដឹងច្បាស់ណាស់ គឺមកពីក្្រ ខ្លួនមួយម្នាក់ឯង គ្មានខ្សែ គ្មានខ្នង ។😌 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងការថតរូបខ្ញុំនៅតែបន្ត តាំងពីកន្លែង ឃាត់ខ្លួន រហូតដល់ពេលសួរចម្លើយ មិនអស់ចិត្តមន្រ្តីយើងម្នាក់ មកថតselfieពេលខ្ញុំនៅក្នុងទ្រុងដែក ដើម្បីបង្ហោះ តើលោកមន្រ្ដីធ្វើបែបនេះ គឺមានច្បាប់ ឬ នីតិវិធីច្បាប់ណាមួយដែរឬទេ?
ឬមួយគាត់មកថតរូបជនសង្ស័យជាប់ទ្រុងតែខ្ញុំ ដើម្បីប្រាប់គេថា នេះ ពេលនេះវាជាប់ទ្រង់ហើយ មើលមុខវាឱ្យច្បាស់ទៅ?។ រហូតតាមថតដើម្បីផ្គាប់ចិត្តមេដល់ក្នុងពន្ធនាគារកន្លែងប្រគល់ឯកសារចេញចូលទៀត មិនអស់ចិត្តជាមួយស្នាដៃក្នុងការចាប់ខ្ញុំមែនទេ? បានជាអនុវត្តច្បាប់បែបនេះលើរូបខ្ញុំ?😌😌 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដាយខ្ញុំគាត់ឡើងពីខេត្តមកភ្នំពេញ ដើម្បីឡើងមកមើលកូន នៅក្នុងគុក មកឃើញកូនត្រូវស្លៀកវសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោស ជាពិរុទ្ធិជន ឈុតពណ៍ខ្លឹមខ្នុរ ក្បាលត្រូវគេកោរសក់ ម្ដាយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែក រហូតគាត់និយាយថា គាត់និងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង ទោះឱ្យម៉ាក់ធ្វើអីក៏ប្រមឱ្យតែគេអត់ឱនឱ្យកូន រហូតគាត់យំថតវីឌីអូ ឱ្យមហាជនមើលកាត់កេរ្ដិ៍កាត់ខ្មាស់ ហើយមានជនថ្លៃថ្នូរខ្លះនិយាយថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដាយខ្ញុំសម្ដែង (ឈប់សម្ដែងទៅមីង)ជាសម្ដីគេliveនិយាយថាឱ្យម្ដាយខ្ញុំ តែទីបំផុត ជានិស្ស័យ ខ្ញុំនិងគាត់ក៏បានជួបគ្នា ខ្ញុំនៅតែជំរាបសួរគាត់តាមចរិកខ្ញុំគោរពមនុស្សចាស់ នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា តើម្ដាយខ្ញុំពិតជាសម្ដែងមែនឬ ហើយខ្ញុំចង់ឃើញទឹកភ្នែកម្ដាយខ្ញុំណាស់មែនទេ? ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើឱ្យម្ដាយខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកព្រោះតែការមោទនៈភាព តែបែរជាគាត់មកត្រូវហូរទឹកភ្នែកពេលឃើញកូនជាប់គុក ដៃត្រូវគេវ៉ៃខ្នោះ ទៅវិញ។😌 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រស់នៅក្នុងគុកខ្ញុំត្រូវបានគេវ៉ៃស្ទើស្លាប់នៅបន្ទប់A17ដោយគំរាមហាមមិនឱ្យប្រាប់មន្រ្តីអនុរក្សថាមានគេវ៉ៃ សួរថា គេចង់វ៉ៃទេ ?បើគ្មានអ្នកទៅប្រាប់ឱ្យគេវ៉ៃ នេះហើយជារឿងដែលខ្ញុំជួប ខ្ញុំត្រូវបានហាមធ្វើរឿងជាច្រើន ខុសពីអ្នកទោសផ្សេងទៀត។ តើនេះមែនទេ ដែលខ្ញុំព្រមទទួលទោសហើយបែរជាមានទណ្ឌកម្មពីលើទោសនោះទៀត នេះហើយ ក្រ ក្រគឺ វេទនា ក្រ គឺពិបាករកណាស់ពាក្យថាយុត្តិធម៌ ក្រគ្មានពាក្យនិយាយទៅកាន់គេនោះទេ គេថាឆ្វេងគឺឆ្វេងគេថាស្ដាំគឺស្ដាំ។😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលចេញមកវិញ ការងារ ការរៀនគឺខ្ញុំគ្មានឱកាសនោះទេ ពេលទៅណាមកណា មនុស្សជាច្រើនប្រើក្រសែភ្នែកមកមើលលើមកមើលក្រោម អ្នកខ្លះ ហៅអ្នកខ្លះមិនហៅ តើនេះមែនទេ ដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបាន ពេលដែលខ្ញុំធ្វើសមាហរន្តកម្មចូលមករស់នៅក្នុងសង្គមវិញ របស់ខ្ញុំ ដែលខ្ញុំត្រូវជួប។ 😌
😌😌😌😌
ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូន ពុកម៉ែគ្រប់គ្នាដែលតែងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយករណីខ្ញុំ។🙏🙏🙏🙏🙏ទោះបេលនេះខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើ មិនអាចរៀនបានតែខ្ញុំសន្យាថានិងធ្វើជាយុវជនគំរូ ចែករំលែកចំនេះដឹងដល់ប្អូនៗជំនាន់ក្រោយតាមលទ្ធិភាពដែលអាចទៅបាន និងឱកាស ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកចំនេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ សិល្បៈ ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្ត😘🙏 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបើកចិត្តព្រមទទួលយករូបខ្ញុំ ឱ្យមករស់ក្នុងសង្គមវិញ និងមេត្តាបើឱកាសនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំផងដោយក្ដីគោរពបំផុតពីខ្ញុំ🙏🙏🙏
ដោយក្ដីគោរពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំ៉”។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ បន្ទាប់ពី ចំប៉ី ខ្មៅ បានបង្ហោះសារបែបនេះរួចក៏មានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅចែករំលែកតៗគ្នា ក៏ដូចជាបានចូលទៅបញ្ចេញមតិតាមការយល់ឃើញ និងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខាងលើនេះខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​